NASZE SZKOLENIE – Weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących inspektora ochrony danych dokonywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz odpowiedzialność już 29 lipca

weryfikacja-szkolenie-29-lipca

NASZE SZKOLENIE – Weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących inspektora ochrony danych dokonywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz odpowiedzialność już 29 lipca

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawa prawna działań weryfikacyjnych dokonywanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
 • Forma działań weryfikacyjnych PUODO
 • Zakres i cel działań weryfikacyjnych – o co powinien zadbać IOD, a o co administrator i podmiot przetwarzający
 • Lista pytań kierowanych przez PUODO do administratorów i podmiotów przetwarzających – analiza, omówienie, rekomendacje co do formułowanych wniosków, dokonywanych ustaleń i odpowiedzi
 • Obszary wykazywania zgodności działań IOD z RODO
 • Jak zadbać o bieżące funkcjonowanie IOD, żeby móc wykazać zgodność działania z RODO
 • W jaki sposób sprawować nadzór nad IOD i wykonywaniem przez niego zadań
 • Wykazywanie wyznaczenia IOD
 • Wykazywanie prawidłowego doboru osoby sprawującej funkcje IOD
 • Usytuowanie organizacyjne IOD
 • Analiza pod kątem konfliktu interesów w zakresie powierzonych i realizowanych zadań
 • Wykazywanie współpracy z IOD administratora lub podmiotu przetwarzającego i jego personelu
 • Wykazywanie prawidłowość wykonywania zadań przez IOD
 • Zabezpieczenie interesów administratora i podmiotu przetwarzającego oraz IOD, który wykonuje zadania dla wielu podmiotów
 • Plan pracy i inne sposoby dokumentowania wykonywania funkcji przez IOD
 • Zespół IOD
 • Odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia niewykonywania zadań IOD zgodnie RODO

 

W nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych dokonuje przede wszystkim IOD, jednak z wykonywania przez niego działań oraz tego, w jaki sposób z IOD współpracuje organizacja może być rozliczony administrator lub podmiot przetwarzający, dla których taki inspektor działa. Pokazuje to praktyka Prezesa UODO, który niedawno wysłał do wielu organizacji listę 27 pytań dotyczących wykonywania funkcji IOD. Podczas szkolenia przenalizujemy te pytania, wskażemy na to, w jaki sposób można się do nich ustosunkować, wyjaśnimy, jak efektywnie i adekwatnie dokumentować podejmowane działania, aby na bieżąco mieć możliwość analizy stanu systemu ochrony danych osobowych oraz udzielania odpowiedzi na żądania organu nadzorczego.

ZAPISY: https://www.kancelariasbc.pl/weryfikacja-iod-webinar

Szkolenie poprowadzą dr Marlena Sakowska-Baryła i mec. Magdalena Czaplińska

Czas trwania szkolenia: 9:00-12:00

 

Metody pracy: Wykład on-line z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń

Szkolenie odbywa się on-line za pośrednictwem platformy ClickMeeting lub MSTeams.

Liczba miejsc ograniczona  – decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzeń wpłat.

Cena szkolenia:

Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie w wersji elektronicznej.

– 250 zł + 23% VAT (koszt uczestnictwa jednej osoby)

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, gdy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz uprawniona do tego osoba złoży poniższe oświadczenie. W braku oświadczenia do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.