Polityka Cookie

Polityka prywatności i Polityka cookies

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w Sakowska – Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików, co zawarte zostało w § 12.

 

I Polityka Prywatności

 

§1. Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://kancelariasbc.pl/
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – Sakowska – Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska jako firma prowadząca stronę oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 

§2. Administrator, dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sakowska – Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kościuszki 67 lok. 6u. Jakiekolwiek pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować na adres e-mail: sekretariat@kancelariasbc.pl lub adres siedziby Administratora.

 

§3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obwiązującymi – w obszarze ochrony danych osobowych – regulacjami prawnymi oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów Sakowska – Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska wprowadziła w swojej organizacji politykę ochrony danych i inne dokumenty, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO. Sakowska – Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

 • realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy świadczenia usług
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku realizacją zadań wynikających z ustaw dotyczących świadczonych usług doradczych ;
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytanie przekazane za kontaktu telefonicznego bądź poprzez wiadomość elektroniczną oraz w związku z działalnością prowadzoną w social media )

Sakowska – Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego. Sakowska – Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska zapewnia przejrzystość przetwarzania danych:

 • informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązana,
 • dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane Sakowska – Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych Sakowska – Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska poinformuje o takim zdarzeniu podmioty danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Sakowska – Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Spółki.

Sakowska – Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

Sakowska – Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska respektuje obowiązki wynikające z tajemnicy zawodowej radcy prawnego oraz tajemnicy adwokackiej niezależnie od obowiązków wynikających z RODO.

 

§4. Social media

Sakowska – Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.


§5. Odbiorcy danych, prawa osób których dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: firmy wysyłkowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy wspomagające, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zgody na działania promocyjne. W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

II Polityka cookies

 

§6. Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.


§7. Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

 

§8. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 

§9. Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookies.


§10. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronach:

FirefoxChromeInternet ExplorerOperaSafari

 • Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 

§11. Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

 

§12. Okres funkcjonowania plików Cookies oraz określenie, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików

1.

2.


§13. Zmiany w Polityce Prywatności i Polityce Cookies

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
 • Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.