Publikacje

PUBLIKACJE

 

Ekspercki poziom świadczonych przez nas usług znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach autorstwa dr hab. Marleny Sakowskiej-Baryły oraz pozostałych członków naszego zespołu.

Prawo informacyjne jest tak interesująca i intensywnie rozwijającą się dziedziną, że wymaga ciągłego śledzenia zmian i bieżącego komentowania licznych problemów prawnych. Z naukowym zacięciem, a równocześnie znajomością potrzeb i oczekiwań praktyki tworzy się publikacje pozwalające zrozumieć i zastosować skomplikowane konstrukcje prawne. Takie właśnie są nasze książki, artykuły, rozdziały w pracach zbiorowych.

 

PUBLIKACJE:

Redakcja naukowa:

 1. Sztuczna inteligencja, transfery, odpowiedzialność i inne wyzwania ochrony danych osobowych.  Presscom, 2022 – NOWOŚĆ – jedyna pozycja na rynku wydawniczym o tej tematyce !

 2. Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym. Wolter Kluwer, 2022, NOWOŚĆ – jedyna pozycja na rynku wydawniczym o tej tematyce !

 3. Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej. Wolters Kluwer, 2020NOWOŚĆ!
 4. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.
 5. Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, 2021 – NOWOŚĆ!
 6. Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie RODO, Wrocław 2017, (współredakcja naukowa B. Fischer).
 7. Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych, Warszawa 2016 (współredakcja M. Górski).
 8. Samorządowe centra usług wspólnych, Warszawa 2017 (współredakcja M. Górski).

 

Książki:

 1. Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (współautorstwo: B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska-Frankiewicz), Warszawa 2019 (wyd. II, Wolters Kluwer).
 2. Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, Wrocław 2017 (współautorstwo: B. Fischer, A. Piskorz-Ryń, J. Wyporska-Frankiewicz), Wrocław 2017 (wyd. I, Presscom).
 3. Prawo do ochrony danych osobowych, Wrocław 2015.
 4. Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych, Wrocław 2014.
 5. Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej, Warszawa 2010.

 

Rozdziały:

 1. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018, Marlena Sakowska-Baryła: I art. 1, art. 4 pkt 1, 6–8, 19, 21; rozdz. III art. 13–15, 19, 21–22; rozdz. IV art. 26, 28, 34–36, 38–39; rozdz. VI art. 51–54, 57–58; rozdz. IX art. 85–87, 89–91.
 2. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, [w:] Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie RODO, red. B. Fischer, M. Sakowska-Baryła, Wrocław 2017.
 3.  Sygnaliści w sektorze publicznym [w:] Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego, red. Aneta Sieradzka, Monika Wieczorek, Warszawa, C.H. Beck, 2021 – NOWOŚĆ!
 4. Dokumentacja audytów wewnętrznych, [w:] Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami, M. Jagielski (red.), Warszawa 2019.
 5. Proces przetwarzania danych osobowych i jego legalizacja w sektorze publicznym, [w:] Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, M. Jabłoński, M Sakowska-Baryła, K. Wygoda, Wrocław 2018 (współautorstwo K. Wygoda), http://bibliotekacyfrowa.pl/Content/93984/Czy_jestesmy_gotowi_na_stosowanie_RODO.pdf
 6. Inspektor ochrony danych a obowiązki administratora, [w:] Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, M. Jabłoński, M Sakowska-Baryła, K. Wygoda, Wrocław 2018, http://bibliotekacyfrowa.pl/Content/93984/Czy_jestesmy_gotowi_na_stosowanie_RODO.pdf
 7. Powierzenie przetwarzania w administracji publicznej, [w:] Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, M. Jabłoński, M Sakowska-Baryła, K. Wygoda, Wrocław 2018, http://bibliotekacyfrowa.pl/Content/93984/Czy_jestesmy_gotowi_na_stosowanie_RODO.pdf
 8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych w sektorze publicznym, [w:] Reforma ochrony danych osobowych a jawność dostępu do informacji sądowej – aspekty proceduralne, M. Jabłoński, K. Flaga-Gieruszyńska, K. Wygoda (red.), Wrocław, 2017, s. 19-21, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=89093&from=publication.
 9. Charakterystyka praw osób, których dane dotyczą, na gruncie rodo, [w:] Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie RODO, red. B. Fischer, M. Sakowska-Baryła, Wrocław 2017 (współautorstwo B. Bischer).
 10. Rozpatrywanie skarg przez organy uchwałodawcze jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej, red. M. Błachucki, G. Sibiga, Wrocław 2017.
 11. Organizacja ochrony danych osobowych w ramach wspólnej obsługi w centrum usług wspólnych, [w:] Samorządowe centra usług wspólnych, red. Sakowska-Baryła, M. Górski, Warszawa 2017.
 12. Status prawno-organizacyjny centrum usług wspólnych, [w:] Samorządowe centra usług wspólnych, red. Sakowska-Baryła, M. Górski, Warszawa 2017 (współautorstwo M. Górski)
 13. Rozdział 3 pkt 3.4, Rozdziały 4, 6, 7, [w:] Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Warszawa 2016.
 14. Udostępnianie informacji związanych z miejskimi inwestycjami w trybie dostępu do informacji publicznej, [w:] Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych, red. M. Sakowska-Baryła, M. Górski, Warszawa 2016.
 15. Problem współstosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych, [w:] Prywatność a jawność – bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, A. Mednis, Warszawa 2016.
 16. Prywatność w inteligentnym mieście, [w:] Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city, red. G. Szpor, Warszawa 2015.
 17. Cloud computing a autonomia informacyjna jednostki [w:] Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach, red. G. Szpor, Warszawa 2013.
 18. Przetwarzanie przez szkołę danych osobowych ucznia [w:] Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych i inne problemy współczesnego prawa medycznego, red. M. Królikowska-Olczak, Łódź 2013.
 19. System informacji oświatowej [w:] Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, red. G. Szpor, W. Wiewiórowski, Warszawa 2012.
 20. Granice dopuszczalności przetwarzania danych osobowych pracowników samorządowych, [w:] Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, red. T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2009.
 21. Sporne kwestie w stosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych przez administratora danych, [w:] Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, red. G. Szpor, Warszawa 2009.
 22. Udostępnianie danych osobowych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych,
  [w:] Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia,
  P. Fajgielski, Lublin 2008.
 23. Wpływ dyrektywy 95/46/WE na regulację prawnej ochrony danych osobowych
  w Polsce
  , [w:] Ústavnoprávne aspekty vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, Bratysława 2004.

 

Artykuły:

„Kontrola Państwowa”

 1. Kontrolowanie przez GIODO przetwarzania danych osobowych – przestrzeganie przepisów o ochronie danych, K.P. 2016, z. 2.
 2. Podstawy przetwarzania danych przez organy i podmioty publiczne na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rodo) – przyjęty do druku, po autoryzacji

 

„Przegląd Sejmowy”

 1. Pozycja ustrojowa i zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prz.Sejm. 2006, nr 2.

 

„Państwo i Prawo”

 1. „Klauzula prasowa” z ustawy o ochronie danych osobowych jako gwarancja wolności wypowiedzi, PiP 2005, z. 1 (współautorstwo A. Młynarska-Sobaczewska).
 2. Przetwarzanie danych osobowych a przelew wierzytelności, PiP 2005, z. 11 (współautorstwo A. Młynarska-Sobaczewska).
 3. Glosa do wyroku z 2 X 2006, V KK 243/06, PiP 2007, z. 6 (współautorstwo
  A. Młynarska-Sobaczewska).

 

„Radca Prawny”

 1. Podmiotowy zakres ustawy o ochronie danych osobowych, R.Pr. 2006, nr 6.
 2. Pojęcie „zbiór danych” na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych, R.Pr. 2005, nr 2.
 3. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych przy cesji wierzytelności. Rozważania na tle wyroku NSA z 6 czerwca 2005 r., R.Pr. 2006, nr 1 (współautorstwo A. Młynarska-Sobaczewska).

 

„Palestra”

 1. Glosa do wyroku SN z 2 października 2006 r., V KK 243/06, Pal. 2008, nr 9-10 (współautorstwo A. Młynarska-Sobaczewska).
 2. Glosa do wyroku NSA z dnia 6 czerwca 2005 r., sygn. I OPS 2/05, Pal. 2006, nr 9-10 (współautorstwo A. Młynarska-Sobaczewska).

 

„Przegląd Prawa Handlowego”

 1. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych, PPH 2007, nr 10

 

„Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka”

 1. Prawo do ochrony danych osobowych a wolność wypowiedzi, HZN-PC 2006, nr 10.

 

„Studia Prawno Ekonomiczne”

 1. Relacje pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a prawem do informacji publicznej, SPE 2005, t. LXXII.

 

„Przedsiębiorczość i Zarządzanie”

 

 1. Udostępnianie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w praktyce samorządu terytorialnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym”, 2017, nr 2, red. A. Kołodziejska, A. Korzeniowska-Polak.
 2. Samodzielność gminy i konstytucyjne zasady ustrojowe a realizacja uprawnień wynikających z art. 36 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”. Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym”, 2017, nr 2, red. A. Kołodziejska, A. Korzeniowska-Polak.

 

„Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi”

 1. Współstosowanie ustaw o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych przy udostępnianiu informacji o osobie pełniącej punkcję publiczną, OSAwŁ, 2015, nr 2.

 

„Informacja w Administracji Publicznej”

 1. Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publicznej w świetle orzecznictwa i praktyki, „Informacja w Administracji Publicznej” 2016, nr 2.

 

„Rzeczpospolita”

 1. Lustracja: o jeden wykaz za dużo, Rzeczp. z 16 sierpnia 2006, nr 190 (współautorstwo
  A. Młynarska-Sobaczewska).

 

„Dziennik Gazeta Prawna”

 1. Płynna granica między jawnością danych a prawem do prywatności, DGP z 2-4 stycznia 2015, nr 1.

 

„Casus”

 1. Rejestracja zbiorów danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, „Casus” 2007, nr 43.
 2. Pojęcie „przetwarzanie danych” na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych, „Casus” 2006, nr 41.

 

„ABI Expert”

 1. Obowiązek wyznaczenia IOD w podmiotach publicznych, „ABI Expert” 2017, nr 2.
 2. Czy „niezgłoszony ABI” po 30 czerwca 2015 r. dalej jest ABI w rozumieniu przepisów uodo, ABI Expert” 2017, nr 2.

 

„Acta Universitatis Lodziensis”

 1. Wojskowa postać kary ograniczenia wolności – kwestie sporne, AUL 2004, t. 67.

 

„TIK w Edukacji”

 1. ABI i IOD w placówce oświatowej, „TIK w Edukacji” 2016, nr. 5

 

„Asystent dyrektora przedszkola”

 1. Dane o karalności nauczycieli, ADP 2011, nr 5(7).
 2. Zasady ochrony danych osobowych w przedszkolu, ADP 2010, nr 2.

 

„Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły”

 1. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w szkole, MPD 2011, nr 10(86).
 2. Zasady zgłaszania zbiorów danych do rejestracji, MPD 2011, nr 6/7(82/83).
 3. Jakie informacje o nauczycielach można przekazywać mediom?, MPD 2011, nr 12 (88).

 

„Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Przedszkola”

 1. Strona internetowa przedszkola a ochrona danych osobowych, MPDP 2012, nr 5 (89).

 

„Organizacja Przedszkola”

 1. Ochrona danych osobowych w przedszkolu, OP 2010, C 5.12.

 

„Management w przedszkolu”

 1. Przetwarzanie danych osobowych w przedszkolu, „Management w przedszkolu”, luty 2012,
  G 2.2.

 

„Dyrektor Szkoły”

 1. Kontrola ochrony danych osobowych, „Dyrektor Szkoły” 2015, nr 3.
 2. Ochrona danych osobowych- ważne zmiany, „Dyrektor Szkoły” 2015, nr 1.
 3. Upublicznianie danych osobowych, „Dyrektor Szkoły” 2014, nr 11.

 

„Oświata Samorządowa”

 1. Jakie informacje o dyrektorach szkół i nauczycielach organ prowadzący może przekazywać mediom?, „Oświata Samorządowa” 2012, nr 3.
 2. Zasady udostępniania danych osobowych, „Oświata Samorządowa” 2012, nr 4.

 

„Oddział Przedszkolny w Szkole”

 1. Obowiązki dyrektora szkoły w związku z przetwarzaniem danych podczas rekrutacji, „Oddział Przedszkolny w Szkole” 2012, Nr 3.

 

„Nowa szkoła. Prawo i Organizacja”

 1. Jak przeprowadzić w szkole audyt przetwarzania danych osobowych i dlaczego warto to zrobić, „Nowa szkoła. Prawo i organizacja” Czerwiec 2012.

 

„Kontrola Zarządcza i Nadzór Pedagogiczny”

 1. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w szkole, „Kontrola Zarządcza i Nadzór Pedagogiczny” 2013, nr 4.

 

„Vademecum Dyrektora Szkoły”

 1. Wprowadzenie techniczno organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, „Vademecum Dyrektora Szkoły” 2010/2011, Wyd. Municipium.

 

„Pracownik Samorządowy”

 1. Udostępnianie informacji o pracownikach samorządowych, „Pracownik Samorządowy”2014, nr 9.
 2. Kontrola naboru przez komisję rewizyjną rady gminy, „Pracownik Samorządowy” 2011, nr 6.
 3. Informacja publiczna na pierwszym etapie naboru, „Pracownik Samorządowy” 2011, nr 1.

 

„Wspólnota”

 1. Nowa ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, „Wspólnota” 2016, nr 11/1199, dodatek „Kurier Prawny”.
 2. Informacja przetworzona – wątpliwości, „Wspólnota” 2014, nr 18/1154.
 3. Dostęp do informacji publicznej będzie łatwiejszy, „Wspólnota” 2014, nr 15/1151.
 4. Upoważnienie do kontroli, „Wspólnota” 2012, nr 33-34/1091-1092.
 5. Upoważnienia dla radnych, „Wspólnota” 2012, nr 27-28/1085-1086.
 6. BIP a wyniki kontroli, „Wspólnota” 2012, nr 7/1065.
 7. Interpelacje w Internecie, „Wspólnota” 2011, nr 29/1035.
 8. Kontrola polityki wydawania decyzji o warunkach zabudowy, „Wspólnota” 2011, nr 21/1027.
 9. Autoryzacja dostępu do informacji publicznej, „Wspólnota” 2010, nr 25/979.
 10. Nazwisko mieszkańca w uchwale, „Wspólnota” 2010, nr 23/977.
 11. Protokół zarządu powiatu w BIP, „Wspólnota” 2010, nr 21/975.
 12. Udostępnianie informacji, „Wspólnota” 2010, nr 14/968 – wydanie monograficzne.
 13. Dostęp do protokołu sesji rady gminy, „Wspólnota” 2010, Nr 9/963.
 14. Objęcie mandatu radnego przed końcem kadencji, „Wspólnota” 2010, nr 5/959.
 15. Opłata skarbowa za uporczywe wnoszenie pism, „Wspólnota” 2010, nr 3/957.
 16. Dostęp do studium i planu miejscowego, „Wspólnota” 2009, nr 51-52/953-954.
 17. Dostęp radnych do danych osobowych, „Wspólnota” 2009, nr 43/945.
 18. Informacja o nabywcy nieruchomości gminnej, „Wspólnota” 2009, nr 33/935.
 19. Interpelacje w gazecie lokalnej, „Wspólnota 2009, nr 23/925.
 20. Przetwarzanie danych, „Wspólnota” 2009, nr 19/921.
 21. Informacja o ukaraniu kierownika, „Wspólnota” 2009, nr 15/917.
 22. Protokół sesji w BIP-ie, „Wspólnota” 2009, nr 9/911.
 23. Wydanie informacji publicznej bez opłaty, „Wspólnota” 2009, nr 7/911.
 24. Protokół sesji, „Wspólnota” 2009, nr 7/909 – wydanie monograficzne.
 25. Odmowa udostępnienia informacji publicznej, „Wspólnota” 2009, nr 5/907.
1654011619568
ksi_grafiki-sakowska-mrkt-6400-1080x1080-v21
ochrona-danych-osobowych-w-pracy-zdalnej-sakowska
17044-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-osobowych-komentarz-marlena-sakowska-baryla
dane-osobowe-w-projektach-z-funduszy-ue_okladka_3d-1
20243-ochrona-sygnalistow-praktyczny-poradnik-z-wzorami-dla-sektora-publicznego-i-prywatnego-aneta-sieradzka-1
PART_1546512548546
IP_ksiazka__Q.cdr
publikacje 3
zdjęcie ksiązek
publikacje 2
Zdjęcie komentarza
ABIE_banner
abi_okladka_04_2018