Ustawa o otwartych danych podpisana przez Prezydenta RP!

ustawa-o-otwartych-danych-kanc

Ustawa o otwartych danych podpisana przez Prezydenta RP!

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego została już podpisana.
Warto zwrócić uwagę, na szczególne regulacje wprowadzone niniejszą ustawą związane z wyodrębnieniem nowych kategorii informacji sektora publicznego, takich jak:
➡ dane o wysokiej wartości, których wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki,
➡ dane dynamiczne, czyli dane podlegające częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym (np. dane środowiskowe, dane wygenerowane przez czujniki, dane o ruchu).
Zawarte w tej ustawie rozwiązania wzmocnią rynek oparty na danych oraz pozwolą w większym stopniu wykorzystać potencjał informacji sektora publicznego z korzyścią dla innowacyjności gospodarki i jakości życia społeczeństwa.
Przepisy ustawy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Tylko przepis dotyczący udostępniania danych dynamicznych w celu ponownego wykorzystania wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.