Dane odbiorców usług kanalizacyjnych a GUS

sbc-kancelaria-gus-zbierze-mniej-danych

Dane odbiorców usług kanalizacyjnych a GUS

Jak wskazuje PUODO – z przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie wynika, by w ramach umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne było uprawnione do pozyskiwania od swoich klientów ich numerów PESEL, numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej.
Dlatego też, GUS, biorąc pod uwagę zastrzeżenia Prezesa UODO, w 2022 roku podczas badań statystycznych nie będzie pozyskiwał takich danych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, jak:
– ich imiona i nazwiska,
– numery PESEL,
– adresy zamieszkania,
– adresy do korespondencji,
– adresy poczty elektronicznej czy numery telefonów.
Więcej szczegółów znajdziecie tutaj: