Komentarz dr Marleny Sakowskiej-Baryły cytowany w wyroku WSA

klauzula-prasowa

Komentarz dr Marleny Sakowskiej-Baryły cytowany w wyroku WSA

„Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz” ➡️ powstały pod redakcją dr Marleny Sakowskiej-Baryły 💪 cytowany w uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie w trudnej sprawie związanej z tzw. klauzulą prasową w odniesieniu do ochrony danych osobowych. Całość uzasadnienia wyroku można znaleźć tutaj: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/61242018AF
Tymczasem, poniżej wycinek z uzasadnienia ze wzmianką z powyższego komentarza 😉


„Warto również podkreślić, że prawo do ochrony danych osobowych z założenia zostało zaprojektowane jako takie, które nie ma charakteru absolutnego. Dobrze to widać przy analizie art. 51 Konstytucji RP, gdzie kilkakrotnie zastrzega się możliwość ograniczenia korzystania z gwarantowanych w nim uprawnień. Teza ta pozostaje aktualna także w odniesieniu do RODO, zważywszy na treść wspomnianego art. 85 oraz motywu 153 preambuły do tego rozporządzenia unijnego. Analogiczny wniosek wynika również m.in. z art. 8 Karty Praw Podstawowych UE, do której też bezpośrednio odwołuje się RODO w motywie 153 wspomnianej preambuły. W art. 52 ust. 1 KPP stwierdza się wręcz, że wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w KPP muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności, przy czym z zastrzeżeniem zasady proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię Europejską lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób (por. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, pod red. dr M. Sakowskiej-Baryła, wyd. 1, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018).”