Szkolenie dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

dostęp do informacji publicznej
office1

Szkolenie dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

W dniu 14 maja 2019 r. dr Marlena Sakowska-Baryła przeprowadziła szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej dla pracowników Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Szkolenie odbyło się w Konstancinie-Jeziornej oraz w ramach teletransmisji w innych ośrodkach spółki w Polsce.

Szkolenie odbyło się według następującego programu:

 Charakterystyka prawa dostępu do informacji publicznej

 • zasady i zakres dostępu do informacji publicznej
 • zakres pojęcia „informacja publiczna”
 • podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
 • podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej
 • uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej

Uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej

 • informacja prosta i informacja przetworzona, tryb dostępu do informacji przetworzonej
 • dostęp do dokumentów urzędowych
 • uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej
 • formy dostępu do informacji publicznej, w tym udostępnianie informacji w BIP

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 • warunki formalne wniosku i termin rozpatrzenia wniosku
 • sposób i forma udostępnienia informacji
 • wydanie decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji
 • warunki pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej
 • bezczynność
 • oznaczenie informacji publicznej danymi identyfikującymi podmiot udostępniający i podmiot odpowiedzialny za treść informacji publicznej

 

Przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej

 • tryb wnioskowy – warunek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • gdzie poszukiwać przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • jakie tajemnice mogą usprawiedliwić odmowę udostępnienia informacji

Postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

 • elementy składowe decyzji administracyjnej
 • termin wydania decyzji
 • postępowanie odwoławcze
 • kiedy należy wnieść odwołanie, kiedy skargę
 • organy rozpatrujące sprawę w postępowaniu sądowym i odwoławczym
 • tryb odmowy dostępu do informacji publicznej oraz prawne możliwości
 • zaskarżenia decyzji odmownych,
 • sądowa kontrola dostępu do informacji publicznej,
 • odpowiedzialność za nieudostępnienie lub nienależyte udostępnienie informacji publicznej.

Odmowa udostępnienia a inne formy zakończenia postępowania
o udostępnienie informacji publicznej

 • czy zawsze trzeba wydać decyzję administracyjną
 • kiedy wystarczy przekazanie wnioskodawcy zwykłej informacji
 • kiedy odmawia się udostępnienia, a kiedy umarza się postępowanie