Komentarz do RODO

17044-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-osobowych-komentarz-marlena-sakowska-baryla

Komentarz do RODO

“Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz” pod redakcją dr Marleny Sakowskiej Baryły już w zapowiedziach wydawniczych i w przedsprzedaży!

Komentarz w sposób kompletny i szczegółowy omawia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Wskazuje m.in. na nowe obowiązki administratorów  i podmiotów przetwarzających,  realizowanie licznych obowiązków informacyjnych obciążających głównie administratora, prezentuje prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane znacznie szerzej, niż w dotychczasowych przepisach, opisuje  status i rolę inspektora ochrony danych, omawia zasady stosowania administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie rozporządzenia oraz zasady odpowiedzialności cywilnej wynikającej wprost z jego przepisów, uregulowanej odmiennie niż ma to miejsce w kodeksie cywilnym.

Publikacja ma istotne walory praktyczne i koncentruje się, obok rozważań natury teoretycznej i interpretacyjnej, na rekomendacjach dotyczących sposobów stosowania przepisów tego rozporządzenia w. Przedstawiono w niej m.in. zagadnienia o organie nadzorczym i omówiono wykonywanie jego kompetencji, wskazano na sposoby realizacji zasad rozliczalności, która w RODO jest rozumiana odmienne, niż miało to miejsce dotychczas, podstawy dopuszczalności przetwarzania danych zwykłych i danych wrażliwych (szczególnych kategorii danych), a także na procedury certyfikacji, transgranicznego przetwarzania danych, zagadnienia profilowania, niezbędnej dokumentacji, powierzenia przetwarzania, poufności, ryzyka i zabezpieczeń.

Komentarz zainteresuje przede wszystkim praktyków prawa: radców prawnych, adwokatów, notariuszy, prokuratorów, sędziów, ale także urzędników, inspektorów ochrony danych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych, specjalistów ds. bezpieczeństwa, osoby zajmujące się działalnością marketingową, osoby zajmujące się udostępnianiem informacji publicznej, a także odpowiedzialne za zapewnienie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Więcej informacji na stronie wydawnictwa CH BECK.