Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Znamy zasady na jakich kształtuje się współpraca w relacjach B2A, jak zawierane są transakcje i jak zarządzać ich wykonywaniem. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w tym obszarze.

Zakres naszych usług obejmuje:

– doradztwo, przygotowywanie i obsługę przetargów prywatnych i publicznych, w tym opracowywanie dokumentacji przetargowej, ofert, istotnych warunków umowy etc.

– doradztwo przy określeniu obowiązku stosowania ustawy (Prawo zamówień publicznych),

– doradztwo przy wyborze trybu postępowania,

– doradztwo w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia i jego oszacowaniu,

–  doradztwo w przygotowaniu warunków udziału w postępowaniu i dokumentu SIWZ,

– doradztwo w weryfikacji dokumentów przetargowych,

– doradztwo przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców,

–  analiza wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert,

– doradztwo przy przygotowaniu rozstrzygnięcia postępowania,

– doradztwo przy analizie ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

– doradztwo przy zadawaniu pytań do SIWZ, przy przygotowywaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert,  weryfikacja gotowych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert, weryfikacja poprawności dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

– obsługę sporów związanych z realizacją umów poprzetargowych