RE USE

Re-use

(ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego)

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie ponownego wykorzystywania podmiotom sektora publicznego oraz osobom realizującym swoje prawo do re-use.

Re-use informacji posiadanych przez podmioty sektora finansów publicznych bywa wyzwaniem i wymaga znajomości procedur ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Świadczymy usługi dla organów władzy publicznej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, bibliotek, muzeów, archiwów oraz państwowych i samorządowych spółek podmiotów zobowiązanych do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego (isp) w celu ponownego wykorzystywania, a także dla osób i jednostek organizacyjnych zainteresowanych realizacją prawa do ponownego wykorzystywania isp.

Zakres naszych usług obejmuje:

– organizację ponownego wykorzystywania isp w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w bibliotekach, muzeach i archiwach

– audyt organizacji ponownego wykorzystywania isp w jednostce organizacyjnej

– analizę dokumentacji dotyczącej ponownego wykorzystywania isp

– przygotowywanie dokumentów wewnętrznych (instrukcji, zarządzeń regulaminów) dotyczących organizacji ponownego wykorzystywania

– formułowanie klauzul informacyjnych dotyczących ponownego wykorzystywania isp

– formułowanie warunków ponownego wykorzystywania isp

– sporządzanie wniosków o ponowne wykorzystywanie isp

– opracowywanie ofert zawierających warunki ponownego wykorzystywania w związku z wnioskami o ponowne wykorzystywanie isp

– opracowanie sprzeciwów od ofert

– opracowanie treści decyzji rozstrzygających o warunkach lub opłatach

– opracowanie treści decyzji odmawiających wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie isp

– reprezentowanie stron w postępowaniu odwoławczym

– reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym

– sporządzanie opinii prawych z zakresu ponownego wykorzystywania isp, realizacji uprawnień dostępowych, ograniczeń re-use, dopuszczalności odmowy

– doradztwo z obszaru ponownego wykorzystywania isp

– szkolenie personelu