Opiniowanie dokumentacji

Opiniowanie dokumentacji

W celu zapewnienia skutecznego systemu ochrony danych osobowych koniecznym jest stworzenie szczegółowej dokumentacji. W  ramach świadczonej przez nas pomocy prawnej oferujemy doradztwo prawne w tym zakresie:

– przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym polityk bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, klauzul zgód, klauzul informacyjnych, upoważnień, ewidencji, oświadczeń, kodeksów dobrych praktyk, polityk prywatności itp.

– przygotowywanie umów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym powierzenia przetwarzania danych, współadministrowania danymi osobowymi, umów dotyczących tworzenia baz danych, licencji na korzystanie i umów przenoszących z baz danych

– audyt upoważnień dla osób biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych

– audyt oświadczeń o zobowiązaniu się do zachowania w tajemnicy danych osobowych osób, którym wydane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych