Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Wiemy, jak prawidłowo realizować udostępnianie informacji publicznej z poszanowaniem prywatności, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz licznych tajemnic ustawowo chronionych i dzielimy się naszym doświadczeniem.

Dostęp do informacji publicznej to jeden z najistotniejszych obszarów polityki informacyjnej w sektorze publicznym, a jednocześnie powszechnie dostępny mechanizm kontroli nad sprawowaniem władzy i wydatkowaniem środków publicznych. W praktyce przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej budzą wiele wątpliwości, a jej stosowanie wymaga znajomości praktyki i nadzwyczaj obszernego orzecznictwa.

Dysponując rozległą wiedzą i doświadczeniem, świadczymy usługi na rzecz podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznych oraz osób, które pragną efektywnie zrealizować swoje uprawnienie dostępowe.

Zakres naszych usług obejmuje:

– audyt organizacji dostępu do informacji publicznej w jednostce organizacyjnej oraz pomoc w opracowaniu procedur dostępu do informacji publicznej

– analizę treści i organizacji Biuletynu Informacji Publicznej

– przygotowywanie dokumentów wewnętrznych (instrukcji, zarządzeń regulaminów) dotyczących organizacji dostępu do informacji publicznej

-sporządzanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej

– wsparcie w postępowaniu o udostępnienie informacji przetworzonej

– opracowanie treści decyzji i rozstrzygnięć o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania

– reprezentowanie Klienta w postępowaniu odwoławczym

– reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym

– sporządzanie opinii prawych z zakresu dostępu do informacji publicznej, dopuszczalności udostępnienia, ograniczeń dostępu do informacji publicznej i odmowy udostępnienia

– analizę realizacji dostępu do informacji publicznej poprzez wstęp na sesje rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz posiedzenia ich komisji, a także praktyki w zakresie udostępniania materiałów dokumentujących te posiedzenia

– doradztwo z obszaru dostępu do informacji publicznej

– szkolenie personelu